Nieuws(brief)

Sport EHBO redt levens

Uit de nieuwbrief Verenigingsondersteuning Sportbedrijf Arnhem van oktober.

Ruim de helft van Nederland sport elke week en miljoenen doen dat via een sportvereniging. Ook hebben de meesten wel eens iets fout zien gaan of zelf wat meegemaakt. Wekelijks belanden er dan ook zo’n 1.000 sporters op de Spoedeisende Hulp (SEH) en zijn er meerdere gevallen van hartfalen tijdens en net na het sporten. Wanneer er iets gebeurt is kennis van EHBO aan sporters (EHBSO) en reanimeren essentieel; goede eerste hulp draagt bij aan het herstel en kan bij ernstige gevallen zelfs van levensbelang zijn.

Voor Arnhemse sportclubs biedt Sportbedrijf Arnhem dit gratis aan. Vanuit elke club kunnen er 2 deelnemers meedoen aan de gratis cursus. Heb je vragen of wil je je aanmelden neem dan contact op met Denise Simonse via denise.simonse@sportbedrijfarnhem.nl

Jaarvergadering AVF op woensdag 8 november 2023

Om alvast in de agenda te zetten. De jaarvergadering van de Arnhemse Voetbalfederatie zal plaatsvinden op woensdag 8 november, locatie sv De Paasberg. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. De (voorlopige) agenda kunt u benaderen via de pagina (Jaar)vergaderingen

 

NIEUWE AANVRAAGRONDE ENERGIECOMPENSATIE SUBSIDIE

De energiecompensatie subsidie staat weer open voor een 2e aanvraagronde. Er waren in de eerste ronde maar een stuk of 10 sportverenigingen/aanbieders binnen de Gemeente Arnhem die er gebruik van hebben gemaakt. Dat is uiteraard niet veel.

Dan kan zomaar een goed teken zijn omdat verenigingen van mening zijn dat ze niet voor de compensatie in aanmerking komen. Echter, mocht de 1e aanvraagronde onbedoeld aan u voorbij zijn gegaan of had u iets over het hoofd gezien dan krijt u nu

tot 15 juni een herkansing.

Subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties - Gemeente Arnhem

 

Daarnaast is er een subsidie aan te vragen voor amateursportverenigingen die niet in aanmerking komen voor de landelijke TEK regeling. Die subsidie moet via de gemeente aangevraagd worden. Zowel wij als de gemeente hebben geen zicht op welke amateursportverenigingen

dit betreft. Als er verenigingen zijn die menen hiervoor in aanmerking te komen dan kunnen zij zich wenden tot de Sr. Bestuursadviseur Sport en gezondheid van de gemeente (Loek.ten.Cate@arnhem.nl).

Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

 

Zonde als het geld op de plank blijft liggen.

Sportverenigingen dreigen massaal om te vallen volgens RVVB

Volgens het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) zal binnen vijf jaar zelfs de helft van alle 22.600 amateurverenigingen in ernstige problemen verkeren. Verenigingsbestuurders ervaren structurele overbelasting door met name de bureaucratie rond wet en regelgeving en een overheid die steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de verenigingsbestuurder neerlegt als veilig sportklimaat, maatschappelijke inzet en de WBTR.

 

Wilt u lezen hoe en waarom de RVVB tot deze conclusies komt: lees dan het volledige rapport.

 

Extra ondersteuning voor hoge energiekosten kleine cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties

De gemeente Arnhem schiet cultuur-, sport-, en welzijnsorganisaties die het moeilijk hebben te hulp met een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling voor energiekosten. Het gaat om kleine organisaties die geen begrotingssubsidie ontvangen en geen winst als doel hebben, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, buurthuizen en kleine culturele instellingen.

Wethouder sport Bob Roelofs: ‘Arnhemse sportclubs zijn van cruciaal belang voor onze stad. Verenigingen voor voetbal, hockey, handbal, honkbal en alle andere sporten brengen ons in beweging. En even belangrijk: ze brengen Arnhemmers samen. Ze mogen dus niet omvallen door de explosief gestegen energiekosten. Daarom helpt de gemeente om de clubs overeind te houden.'

Wethouder bestaanszekerheid, welzijn en leefbare wijken Mark Lauriks: ‘De onzekerheid die hoge prijzen voor energie met zich meebrengen raakt de hele stad. Ook veel buurthuizen in onze stad hebben het moeilijk, terwijl inwoners van Arnhem juist daar dicht bij huis de warmte, en elkaar, op kunnen zoeken. Dankzij deze subsidieregeling kunnen we buurthuizen helpen hun energierekening te betalen, zodat ze hun deuren open kunnen houden voor de onze inwoners.’ 

Wethouder cultuur en duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp: ‘Voor steeds meer Arnhemse sportclubs, kleine culturele instellingen en buurthuizen zorgt de energierekening voor grote problemen nu of voor grote zorgen voor de toekomst. Met deze subsidie helpen we hen om het hoofd boven water te houden. Daarnaast kijken we samen met de organisaties hoe we verduurzamen kunnen versnellen want alleen zo zorgen we voor echte oplossingen. Zowel voor de verlaging van de energiekosten als voor het milieu.’

Landelijke regeling

Veel kleine organisaties in Arnhem hebben moeite met rondkomen vanwege de sterk gestegen kosten voor energie. Terwijl juist deze organisaties heel belangrijk zijn voor de stad. Omdat de landelijke regeling voorlopig nog op zich laat wachten, komt het Arnhemse college zelf alvast met een subsidieregeling. Hiermee komt de gemeente 85% van de kosten boven een bepaald prijspeil tegemoet, bij de landelijke regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, TEK-regeling) is dit 50%. De prijspeilen zijn hetzelfde als bij de landelijke regeling voor energie-intensief MKB: €1,19/m³ bij gas en €0,35/kWh bij elektriciteit. De kosten voor de subsidieregeling komen uit het ‘Winterfonds’ dat provincie Gelderland in het leven riep. Voor de grote cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties in Arnhem die subsidie ontvangen kijkt de gemeente naar maatwerk.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan naar verwachting vanaf eind februari worden aangevraagd op de website van de gemeente Arnhem. De komende weken wordt hieraan gewerkt. Vanwege de sterk wisselende prijzen voor energie kan aanvragen in verschillende subsidierondes: met terugwerkende kracht van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023, 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 en 1 juli 2023 tot 1 januari 2024. Aanvragers van de subsidie worden ook gevraagd om te kijken naar energiebesparing op korte termijn en verduurzaming op lange termijn. 

Meer zicht op maatregelen hoge energierekening sportaanbieders 

Samen met partners uit de sportsector heeft NOC*NSF de afgelopen maanden herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de problemen die sportclubs hebben als gevolg van de stijgende energielasten. Inmiddels heeft het kabinet een aantal steunmaatregelen aangekondigd. De uitwerking van enkele van deze maatregelen laat nog op zich wachten. Duidelijk is wel dat voor gemeenten een belangrijke rol is weggelegd om sportclubs op de korte termijn overeind te houden. Dit komt mede door een extra toevoeging aan het gemeentefonds dat gemeenten vrij kunnen besteden. Het advies aan sportclubs is dus om bij (voorziene) problemen snel met de gemeente in overleg te gaan.

Het gemeentefonds is één van de compensatiemaatregelen die in het leven zijn geroepen voor sportclubs. In totaal zijn er vijf regelingen waar sportclubs met (te) hoge energielasten gebruik van kunnen maken. Een kort overzicht:

1 – het prijsplafond voor huishoudens: de overheid stelt vanaf 1 januari een prijsplafond in voor energietarieven voor de eerste 2900 kWh elektriciteit en 1200 m3 gas die wordt afgenomen. Dit plafond geldt in principe per aansluiting. Naar verwachting kunnen  verschillende ‘kleine gebruikers’ in de sport hiervan profiteren.

2 – TEK-regeling voor het mkb: de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) compenseert 50 procent van de kostenstijgingen voor energieverbruik boven een drempelprijs voor ondernemingen. We verwachten dat veel sportclubs (ondernemers en verenigingen) van deze regeling gebruik kunnen maken. Meer info is te vinden op de website van RVO.

 • Voorwaarde voor de TEK-regeling is dat minimaal 7 procent van de omzet bestaat uit energiekosten.
 • Het maximumbedrag voor compensatie is 160.000 euro.
 • Het drempelverbruik, waar eerder nog sprake van was, is geschrapt.
 • De TEK gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 open voor aanvragen.

3 – Regeling voor zwembaden: het kabinet stelt 207 miljoen euro beschikbaar om publieke zwembaden te compenseren. Deze zwembaden hebben over het algemeen niet genoeg aan de TEK vanwege het maximumbedrag. De regeling wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

4 – Noodfonds amateursportverenigingen: de minister heeft een noodfonds van 6 miljoen euro voor amateursportverenigingen aangekondigd. Dit fonds is bedoeld voor verenigingen die buiten de bovenstaande regelingen vallen en daardoor continuïteitsproblemen krijgen. De voorwaarden voor het fonds moeten nog uitgewerkt worden.

5 – Naast de bovenstaande regelingen krijgen de gemeenten extra financiële armslag door een extra uitkering van 300 miljoen euro via het gemeentefonds. Gemeenten zijn vrij in hoe ze dit geld gaan besteden, maar de minister gaat ervan uit dat ze deze middelen ook aanwenden om bijvoorbeeld sporthallen en kunstijsbanen te ondersteunen.  

De verschillende regelingen worden de komende tijd uitgewerkt en gaan naar verwachting - met terugwerkende kracht - in het tweede kwartaal van 2023 open. De looptijd van de regelingen is naar alle waarschijnlijkheid tot 2023. De noodzaak tot (versneld) verduurzamen blijft daarmee overeind. De minister zal op verzoek van de Tweede Kamer nog aangeven hoe ze de sportsector kan helpen bij het zo snel mogelijk verduurzamen van accommodaties.

Bron: website NOC*NSF

Gratis scholing Vertrouwenscontactpersoon in de sport

Sportbedrijf Arnhem organiseert op woensdagavond 1 en woensdagavond 8 februari 2023 een gratis scholing vertrouwenscontactpersoon. Tijdens deze scholing wordt ingegaan op:

 • de rol die een VCP vervult binnen een vereniging;
 • de positie die de VCP inneemt
 • wanneer er sprake is van ongewenst gedrag;
 • Krijg je handvaten om als VCP vertrouwelijke gesprekken te voeren, te reflecteren, om te gaan met de emoties van de diverse betrokkenen en hoe je binnen het beleid kan functioneren;
 • de verwijzingen die mogelijk zijn bij een melding.

Let op: vooraf aanmelden is verplicht. Klik hier voor meer info over de cursus en de link naar het inschrijfformulier .

REGELING TEGEMOETKOMING ENERGIEKOSTEN VERRUIMD

Afgelopen week kondigde de minister aan de tegemoetkoming energiekosten, de zogeheten TEK-regeling, te verruimen. De minimumgrens voor energieverbruik vervalt en het verplichte omzetpercentage wordt verlaagd. Dit betekent dat meer voetbalverenigingen in aanmerking komen voor de compensatieregeling.

 

De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet, laat de minister van Economische zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer weten. Eerder lag dit percentage nog op 12,5%. Daarnaast vervalt ook de verbruiksgrens van 5000 kubieke meter gas of 50.000 kilowattuur stroom per jaar.

De belangrijkste voorwaarden van de regeling op een rijtje:

 • De onderneming (mkb) staat ingeschreven in het handelsregister, dit kan ook een sportclub zijn;
 • Minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten;
 • De tegemoetkoming betreft 50% van de kosten boven een drempelprijs (€ 1,10/ m3 gas, € 0,35/KWh elektriciteit);
 • De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000.

 

Bron KNVB Media

Workshop Radicalisering signaleren

Sportverenigingen staan midden in de maatschappij. Ze maken het lief en leed mee van wat er in de wereld speelt. Soms kan het gebeuren dat er spanningen meegenomen worden naar de club, zoals haat en verdeeldheid. Maar hoe houden we de verbinding met elkaar? De gemeente Arnhem nodigt sportverenigingen uit om zich aan te sluiten bij een signaleringsnetwerk. Zo kan de gemeente sportverenigingen helpen, en helpen sportverenigingen de gemeente met het creëren van een sociaal veilige leefomgeving.

Een belangrijke stap naar het ontwikkelen van zo een signaleringsnetwerk is  leren hoe je als vereniging signalen van radicalisering of het ontstaan van sociale spanningen herkent, en welke vervolg actie daar dan op ondernomen kan worden. Hiertoe worden een aantal workshops georganiseerd. 

Per workshop kunnen minimaal 6 tot 15 deelnemers aansluiten vanuit sportclubs die een rol zouden kunnen hebben bij het signaleren. Het gaat dan om bestuurders, trainers, coaches, etc.

Workshopdata

Op de volgende data staan workshops gepland:

 • 17 november 19:30 - 21:00
 • 22 november 19:30 - 21:00
 • 23 november 19:30 - 21:00
 • 29 november 19:30 – 21:00
 • 9 december 9:30 – 11:00
 • 12 december 19:30 - 21:00
 • 22 december 19:30 – 21:00

Aanmelden Workshop Radicaliseren signaleren

Het aanmelden voor een van de workshopdata kan met een bericht aan Dick van Kleef, projectleider gemeente Arnhem.

Trainersworkshop Breed motorisch opleiden (BMO)

Een kwart de kinderen in Nederland heeft een slechte motoriek (vermogen om te bewegen). Vaak is dat het gevolg van te weinig en te eenzijdig bewegen. Kinderen spelen tegenwoordig simpelweg minder buiten dan vroeger. Daarom is het belangrijk om breed motorisch op te leiden. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk in de voetbaltraining?  Op donderdag 17 november organiseert het Prestatiecentrum Arnhem een workshop daarover. Een workshop zeker interessant voor de trainers en hoofden opleiding die actief zijn binnen onze voetbalverenigingen in Arnhem.

Tijd: 19:00 uur – 21:00 uur
Locatie: MFC De Salamander, Meikers 3, Arnhem
Kosten: Gratis
Aanmelden: Aanmeldwebsite trainersworkshop

2 interessante Thema-avonden op komst

Dinsdag 4 oktober organiseert de Arnhemse Sport Federatie samen met Sportbedrijf Arnhem een Arnhems Sportcafé. De avond staat in het teken van Inclusie en Diversiteit. Er vinden o.a. twee rondes aan workshops plaats, waarbij er uit 6 interessante onderwerpen gekozen kan worden. Plaats van handelen: Sportcentrum Valkenhuizen. Inloop vanaf 17.30 uur, aanvang 18.00 uur. Inschrijven kan via Aanmelden Arnhems Sportcafé.

 

Dinsdag 18 oktober organiseert de KNVB samen met Vitesse de theatervoorstelling “Ik wou dat het weer weekend was.” De voorstelling en daarop volgende gespreksronde staat in het teken van de kracht van diversiteit, maar ook de pijn van kwetsende uitingen in het voetbal. Plaats van handelen: Trainingscentrum Vitesse (op Papendal). Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Inschrijven kan via de volgende Inschrijflink.

 

(Voor)aankondiging Algemene ledenvergadering Arnhemse Voetbalfederatie 

Het heeft even op zich laten wachten maar vrijdag 30 september 2022 is het dan echt zo ver: de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (2021) van de Arnhemse Voetbal Federatie. Plaats van handelen: clubgebouw ESA. Aanvang vergadering 20.00 uur. Vergaderruimte open om 19.30 uur. Alle relevante  vergaderstukken zullen binnenkort naar de verenigingen gestuurd worden.

Sport RI&E: het instrument om het actieve sporten veiliger te maken en de inzet van vrijwilligers op een veilige manier te laten plaatsvinden

In de Nederlandse Arbowetgeving staat dat iedere werkgever met minimaal één werknemer in dienst verplicht is om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met een RI&E worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een vereniging of organisatie in kaart gebracht. De RI&E bestaat uit een vragenlijst en op basis van de risico’s die daaruit naar voren komen, wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan gebruikt worden voor het oplossen van de risico’s.‚Äč Voor sportverenigingen is er een aparte Sport RI&E. Doordat de Sport RIE niet alleen geschikt is voor sportorganisaties, maar ook voor sportverenigingen, kan hij uitstekend van dienst zijn om het actieve sporten veiliger te maken en de inzet van vrijwilligers op een veilige manier te laten plaatsvinden. Zo is het voor een sportvereniging waar alleen vrijwilligers werken met behulp van de Sport RIE een stuk makkelijker om aan de zorgplicht te voldoen. Wil je meer weten over dit onderwerp: https://www.rie.nl/instrumenten/sportrie. Voor het bekijken van een blanco format van de RI&E: Sport RIE FORMAT 2018.xlsx

 

HEROPENING 1000 EURO VOOR JE CLUB, WIE WIL DAT NU NIET

De verdeling van 1 miljoen euro voor sportclubs namens het ministerie van VWS, was zo’n doorslaand succes (op moment van publiceren van onderstaand bericht op onze website bleek de subsidiepot al verdeeld) dat de inschrijving wordt heropend. NOC*NSF heeft besloten om nog eens 500 clubs extra blij te maken met 1000 euro. Op donderdag 16 juni 20.00 uur wordt de inschrijving tot vrijdag 17 juni 20.00 uur heropend, waarmee alle verenigingen de kans krijgen alsnog een aanvraag in te dienen. Daarbij geldt deze keer niet het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, maar wordt er uiteindelijk geloot om alle aangemelde verenigingen een gelijke kans te geven op een extra steuntje in de rug.

1000 euro voor je club, wie wil dat nu niet?

Bij het NOC/NSF loopt momenteel de actie 1000 euro voor je club. De actie is bedoeld om verenigingen een steuntje in de rug te geven. Het budget kan eenmalig aangevraagd worden en is in principe vrij inzetbaar c.q. naar eigen inzicht te besteden binnen de club. Een aanvraag doen kan tot en met 10 juli 2022. Er kunnen maximaal duizend aanvragen worden gedaan!

Heb je interesse, ga dan snel even kijken op de site van het NOC/NSF. De link hebben we alvast bijgevoegd: 1.000 euro voor de club - NOCNSF

Overschrijvingen in het amateurvoetbal: wat zijn ook al weer de regels

Het is altijd een populair onderwerp: de overschrijvingen in het amateurvoetbal. Zeker nu het seizoen op zijn einde loopt en de grote volksverhuizing binnen de KNVB weer op stapel staat. Maar hoe zit het ook al weer precies met de regels. Op de website van de KNVB wordt alles nog eens haarfijn uitgelegd. Lees het eens rustig door en breng de regelgeving als u dat niet al gedaan hebt onder de aandacht van uw leden.. Scheelt misschien een hoop discussie en ergernis.

 

Sportdebat gemist, gelukkig hebben we de beelden nog

Heb je het sportdebat gemist en wil je toch nog graag even kijken. Geen probleem. Klik op de terugkijklink en beleef alles alsof je er zelf bij aanwezig bent geweest of bekijk alles direct vanaf onderstaand scherm.

 

Uitnodigng Arnhems Sportdebat

 Dinsdag 8 maart organiseren we samen met de Arnhemse Sport Federatie en Sportbedrijf Arnhem het Arnhems Sportdebat 2022. Een online evenement dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt georganiseerd voor en met de Arnhemse sport.

Datum: dinsdag 8 maart
Locatie: vanuit je eigen stoel (online) https://vimeo.com/event/1900627
Tijdstip: 20.00 - 21.00 uur

 

Programma Arnhems Sportdebat 2022

20.00h  Opening
20.05h  Het Arnhems Sportlandschap
20.15h  Stelling 1
20.25h  Stelling 2
20.35h  Stelling 3
20.45h  Laatste statements politici
21.00h  Einde

 

Arnhems Sportdebat 2022

Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde leefstijl en daarmee aan een gezonde en weerbare samenleving. De coronacrisis heeft ons meer dan duidelijk gemaakt dat een gebrek aan weerbaarheid de samenleving ernstig ontwricht en dat we elkaar hebben gemist op de club. Het belang van een goed georganiseerd en veelzijdig sportaanbod lijkt dan ook evident. Hoe krijgen we zoveel mogelijk Arnhemmers in beweging, hoe ziet een optimaal sportaanbod eruit en wat is ervoor nodig om dit te realiseren?
 

De stellingen van het sportdebat

Stelling 1

Verenigingen krijgen pas gemeentelijke subsidie als ze bevoegde trainers en coaches hebben.
Inleiding: Nicolette Schipper van Veldhoven (lector sportpedagogiek Windesheim / NOC*NSF)
Debat met Mattijs Loor (D66) en Bob Roelofs (Arnhem Centraal)
 

Stelling 2 

10% van de grondopbrengsten bij projectontwikkeling en 10% van het budget voor herinrichtingsprojecten worden besteed aan het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.
Inleiding: Martijn van Eck (onderzoeker Sport en Beweegruimte)
Debat met Steffenie Pape (VDD) en Mark Coenders (GroenLinks)
 

Stelling 3

Ondernemende sportaanbieders zoals sportscholen hebben veel aanbod en bereiken een brede doelgroep. De helft van de gemeentelijke subsidies gaan we hieraan besteden.
Inleiding: Patrick Rijnbeek (directeur NL Actief)

Debat met Giovanni Visser (PvdA) en Gerrie Elfrink (SP)

Wij hopen je online te begroeten op 8 maart!


Eric van der Veen, Arnhemse Sport Federatie
Wim Hendriks, Arnhemse Voetbal Federatie
Robert Jan Janssen, Sportbedrijf Arnhem
 

Terug naar het normale verenigingsleven in 2 stappen.

Het einde van alle beperkende COVID-19 maatregelen voor de sport  is eindelijk nabij.  Vanaf vrijdag 18 februari mogen alle kantines weer (zover de horeca vergunning dat toelaat) tot 01.00 uur open. Het tonen van het coronatoegangsbewijs blijft nog wel even verplicht. Eenmaal binnen is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht. Ook geldt er geen bezoekersnorm meer. Op locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog wel verplicht, al zal die situatie zich bij onze verenigingen niet snel voordoen. Met ingang van 25 februari verdwijnt vervolgens het verplicht moeten tonen van het coronatoegangsbewijs. Voor binnen activiteiten met meer dan 500 bezoekers geldt dan wel een Testen voor toegang beleid (1G). 

Laten we er met zijn allen van genieten. Deze ellende heeft lang genoeg geduurd.

Uitnodiging Arnhems Sportcafé

 De manier waarop we sporten en bewegen in Nederland is aan het veranderen. De coronacrisis heeft deze ontwikkelingen versneld. In verenigingsverband sporten is een tijd lang niet mogelijk geweest. Mensen zijn op andere manieren in beweging gekomen. Ook is gebleken dat we het verenigingsleven, het samen zijn op de club, enorm hebben gemist. Samenvattend: De coronacrisis heeft een behoorlijke impact gehad (en nog steeds) op de sport in Arnhem. Dit vraagt om een grondige analyse, conclusie en actieplannen.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing organiseren we twee evenementen voor en met de Arnhemse sport. Op dinsdag 15 februari organiseren we het Arnhems Sportcafé op Sportcentrum Valkenhuizen. In de week voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen organiseren we een (hybride) lijsttrekkersdebat sport. Wij willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan het Arnhems Sportcafé. Het programma is een mix van informeren, inspireren en participeren. Samen met elkaar zorgen we voor gezonde en fitte Arnhemmers.

 

Programma Arnhems Sportcafé

19.30-19.45 uur Inloop

19.45-19.50 uur Opening

19.50-20.10 uur toelichting KISS sportparticipatiecijfers Arnhem

20.15-20.35 uur Wat hebben clubs nodig om de impact van Corona op te vangen?

20.40-21.00 uur Nieuwe verdienmodellen: Invite & Play, Paul Keurentjes Inviplay (zaal 1)

20.40-21.00 uur  ‘Hoe betrek je jeugd bij de sport’, Boukje Smeets KNHB (zaal 2)

21.05-21.25 uur Professionalisering sportkader met behulp van clubkadercoaching (NOC*NSF Roel)

21.30 uur Afsluiting en borrel.

Datum: dinsdag 15 februari

Locatie: sportcentrum Valkenhuizen (ingang zwembad), Beukenlaan 15 Arnhem

Tijdstip: aanvang programma 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

 

Aanmelden verplicht.

We vragen u om zich vooraf via deze link aan te melden. Zonder aanmelding kunt u helaas niet deelnemen aan het Arnhems Sportcafé. Er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar dus meld u snel aan. In de horeca wordt u vriendelijk verzocht om plaats te nemen op een stoel en bij verplaatsing een mondkapje te dragen. Op verzoek dient u een CTB te kunnen tonen.

 

Namens de organiserende partijen,

 

Arnhemse Sport Federatie

Arnhemse Voetbal Federatie

Sportbedrijf Arnhem.

KANTINES MOGEN WEER OPEN EN COMPETITIES MOGEN WEER BEGINNEN, MAAR WEL MET DE NODIGE RESTRICTIES

Met ingang van woensdag 26 januari gaar Nederland voor een groot deel weer van het Covid-19 slot. Ook voor de sport gelden een aantal belangrijke versoepelingen, al zijn daar wel de nodige voorwaarden aan verbonden.

Spelregels voor sport

Iedereen mag overdag en 's avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af van openingstijden van de sportlocatie.

De volgende regels gelden:

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen. 
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in kantines, kleedkamers of toiletten. Er zijn uitzonderingen.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
 • Sportkantines zijn geopend tot 22.00 uur.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Houd u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte.

Coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals de kantine, kleedkamers en toiletten.

Een coronatoegangsbewijs is ook verplicht voor publiek:

 • bij amateursport binnen vanaf 18 jaar.
 • bij professionele sportwedstrijden (topcompetities) binnen en buiten vanaf 13 jaar.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. 
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

 • binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantines.

We mogen weer onderling voetballen in verenigingsverband

Met ingang van zaterdag 15 januari mag er door iedereen weer onderling gevoetbald worden in verenigingsverband. Uiteraard nog wel onder voorwaarden, maar het begin is er.

Spelregels voor sport

 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten. Er zijn uitzonderingen.
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport.
 • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.
 • Houdt u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte.

Buiten sporten voor personen tot en met 17 jaar  vanaf 17 januari verruimd

Vanaf 11 januari wil het kabinet alle sportlocaties buiten tot 20:00 openen voor kinderen tot en met 17 jaar. Momenteel kunnen zij buiten sporten tot 17:00. Vanaf 11 januari kan dat dus tot 20:00.

 • Tijdens het sporten hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden.  
 • Zij mogen in teamverband sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
 • Er wordt geen competitie gespeeld buiten het eigen clubverband.

Gemeente organiseert samen met de KNVB ONLINE FIFA TOERNOOI voor de jeugd

De kerstvakantie is ineens een week langer geworden en voor kinderen en jongeren is er door de lockdown ineens minder mogelijk dan in een normale kerstvakantie. Rond oudjaar geldt dat helemaal, zeker nu er ook een vuurwerkverbod geldt.. De KNVB en eMense hebben daarom het Eindbazentoernooi in het leven geroepen: een FIFA-toernooi dat kinderen en jongeren vanuit huis kunnen spelen op oudjaarsdag. Dit toernooi vindt in veel gemeenten door het land plaats en ’s avonds is er een finale die gehost wordt door E-sporter en YouTuber Koen Weijland.

De gemeente Arnhem heeft besloten ook mee te doen aan dit initiatief. Voor alle Arnhemse kinderen en jongeren is het gratis om mee te doen. Via deze link kunnen zij zich inschrijven. Nadere toernooi informatie is te vinden op de  website van de organisatie.

WEER HELEMAAL TERUG BIJ COVID-19 AF

Hoewel we er allemaal wel beeld bij en misschien ook wel begrip voor hebben, geven de (op)nieuw afgekondigde Covid-19 maatregelen toch een hele nieuwe betekenis aan het begrip PRETTIGE FEESTDAGEN. Helaas, het is niet anders. In ieder geval voor de periode van 19 december t/m 14 januari zijn de volgende extra regels voor buitensportlocaties van kracht:

 • voor volwassenen van 18 jaar is sporten nog maar toegestaan met max 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur.
 • voor kinderen tot en met 17 jaar zijn trainingen, wedstrijden onderling met teams van de eigen club toegestaan. Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
 • Sportkantines zijn gesloten. Alleen toiletten mogen toegankelijk blijven op sportlocaties buiten.

Steunmaatregelen zijn gelukkig weer in de maak. Zodra daar meer over bekend is zullen we iedereen daarover uiteraard z.s.m. berichten.

Coronamaatregelen blijven van kracht, KNVB legt competities in hoogste klassen amateurs na 5 december stil

Nu ook de 2e Kamer heeft ingestemd met de in het onderstande bericht genoemde afgekondigde maatregelen, heeft de KNVB besloten om de competities in de hoogste klassen bij de amateurs na 5 december stil te leggen. Het stilleggen betreft alle teams (zowel senioren als jeugd vanaf 13 jaar) die uitkomen in de A-categorie (prestatief). Voor de recreatieve teams (B-categorie) gaat de competitie tot de winterstop wel gewoon door. Ook de jongste voetballers (tot en met 12 jaar) kunnen competitief blijven voetballen.Het is voor de teams uit de A-categorie wel toegestaan om onderlinge wedstrijden te spelen of te trainen, tussen 05.00 en 17.00 uur. Na 19 december begint voor iedereen de winterstop. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus, staat de hervatting van de competities gepland voor halverwege januari.

Sportaccommodaties vooralsnog om 17.00 uur gesloten

De regering heeft weer een aantal aanvullende maatregelen afgekondigd die moeten helpen Covid-19 en met name de ziekenhuisopnames onder controle te houden. Voor de sport geldt met ingang van zondag 28 november dat er na 17.00 uur niet meer gesport mag worden op binnen- en buitensportlocaties en dat de kantines dan ook gesloten zijn. Of en zo ja welke gevolgen dit voor de amateurvoetbalcompetities gaat hebben is nog even afwachten. Aanstaande dinsdag moet eerst de 2e kamer nog haar goedkeuring aan de afgekondigde nieuwe maatregelen geven en het verleden heeft al eens aangetoond dat het balletje daar soms anders kan rollen dan het kabinet voor ogen heeft.

Wat kun je doen / wie kan je bellen bij escalatie uitvoering covid-19 maatregel op sportparken

Van Sportbedrijf Arnhem hebben we telefoonnummers doorgekregen die gebruikt kunnen worden indien het gedwongen c.q. verplicht moeten controleren van het coronatoegangsbewijs van sporters en/of het toegang tot het complex moeten weigeren van toeschouwers tot problemen mocht leiden.

We hopen uiteraard dat ze nooit gebruikt hoeven te worden, maar soms is het wel zo verstandig om op noodsituaties zo goed als mogelijk voorbereid te zijn.

 

Wat kun je doen bij problemen?
Bij een escalatie kun je als vereniging gewoon contact zoeken met de politie (112 of 0900-8844). Bij een mindere escalatie neem je contact op met Handhaving (026-3775800). 

3 weken lang extra coronamaatregelen

Het valt bijna niet meer bij te houden. De ene maatregel volgt de andere in snel tempo op. De komende 3 weken (ingaande zaterdag 13 november 18.00 uur) wordt het huidige pakket aan maatregelen uitgebreid met:

 • er mag  geen publiek bij wedstrijden en trainingen aanwezig zijn
 • kantines om 20.00 uur dicht
 • vaste zitplaats in kantines verplicht

Wat ons over 3 weken te wachten staat is nog even afwachten. Maar het is weer fijn langs de lijn zal het de komende tijd waarschijnlijk niet meer worden.

 

Toch geen coronapas voor amateursport in buitenlucht, een verlichting maar toch ook een verzwaring van de maatregelen

Een coronatoegangsbewijs wordt toch niet verplicht voor de amateursport in de buitenlucht. Het kabinet wilde dat vanaf zaterdag invoeren voor zowel sporters als publiek, maar na druk uit de Tweede Kamer ziet het daarvan af. Mensen die naar binnen willen voor bijvoorbeeld een toiletbezoek, kantine of kleedkamer zullen wel nog een QR-code moeten tonen. Ook de buitenterrassen ontkomen niet aan het moeten tonen van een coronatoegangsbewijs. Al met al zijn (of lijken?) de maatregelen dus minder ingrijpend als eerst gevreesd, maar veel makkelijker gaat het er eigenlijk niet op worden.

 

Houd rekening met verplicht tonen en controleren coronatoegangsbewijs bij betreden sportlocatie

Het kabinet heeft gisteren, dinsdag 2 november, extra maatregelen afgekondigd om het oplopende aantal COVID-19 besmettingen een halt toe te roepen.Daaronder ook een bredere inzet van cornatoegangsbewijs. Nu zijn we binnen de amateursport al wat gewend qua toegang tot de kantine, maar nu krijgen alle betreders (zowel sporters als toeschouwers) vanaf 18 jaar en ouder er mee te maken. Toegang tot een sportcomplex is alleen nog maar toegestaan bij het tonen van een rechtsgeldig coronatoegangsbewijs. Of en hoe zo een maatregel voor voetbalverenigingen uitvoerbaar is wordt gezien als een probleem voor de sport en wordt verder achteloos overheen gestapt.

De hoop is nu gevestigd op de 2e Kamer. Alleen als zij ook met de voorgenomen maatregel instemmen wordt deze ook daadwerkelijk van kracht. Even afwachten dus tussen hoop en vrees.

Wanneer wel en wanneer geen coronatoegangsbewijs nodig in de kantine?

Er is al veel over gevraagd, gezegd en geschreven. Ook voor de horeca vervalt de anderhalve meter vanaf 25 september 2021. Echter heb je wel een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot horeca. Voor de sportkantine, die wordt gezien als horecagelegenheid, is er een aantal uitzonderingen hierin.

Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gedeeltelijk gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijvoorbeeld een lint, tape of een plantenbak.

Wanneer er geen Coronatoegangsbewijs nodig is:

 • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken; 
 • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte; 

Wanneer er wel een Coronatoegangsbewijs nodig is:

 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca; 
 • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.’ 

 

Bron: e-mail van de KNVB van 21 september 2021

Gaat de CoronaCheck Scanner zijn intrede bij de kantine doen?

Er zal vast nog veel over gezegd en geschreven worden, maar zoals het er nu naar uitziet zal vanaf 25 september de toegang tot sportkantines vanaf de leeftijd van 14 jaar gepaard moeten gaan met controle van een coronatoegangsbewijs in combinatie met het identiteitsbewijs. 

Hoe e.e.a. precies vorm gegeven moet gaan worden zal binnenkort wel uitgebreid gecommuniceerd worden. Maar wilt u alvast wat meer informatie over de coronacheck scanner kijk dan op de website van overheid: coronacheck.nl/nl/scanner

Campagne "Geen smoesjes, kom in beweging" 

Half september gaat de campagne "Geen smoesjes, kom in beweging" van start. Deze campagne is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Arnhem, Sportbedrijf  Arnhem, de Arnhemse Sport Federatie en wij als  Arnhemse Voetbalfederatie. Doel is om via laagdrempelige initiatieven, activiteiten en acties vanuit zowel de gemeente als vanuit alle (sport)verenigingen, zoveel mogelijk Arnhemmers in beweging te krijgen en te houden! Een leven lang zo actief en gezond mogelijk zijn en blijven: wij als sportaanbieders bieden een belangrijke rol in de totstandkoming van dit streven. Meer informatie over deze campagne vindt u op de website Arnhem in beweging. En staat u met uw vereniging nog niet op de menukaart en ziet u dat, net als ons, als een gemiste kans? Kom dan direct in beweging en neem contact op met het Sportbedrijf.  Samen gaat het ons lukken, samen houden we Arnhem gezond.

Protocol verantwoord sporten, wat mag (in ieder geval tot 17 september) wel en wat mag niet?

Het NOC*NSF heeft een protocol Verantwoord Sporten opgesteld. Die geldt in ieder geval tot 17 september wanneer het kabinet bekend maakt of er opnieuw versoepelingen kunnen komen. Weet u niet meer precies welke regels er nu nog van kracht zijn, lees dan het artikel dat de Belangorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) daarover heeft gepubliceerd op haar website.

compensatIE huur veld(en) 2e kwartaal 2021

De voetbalverenigingen zullen ook voor het 2e kwartaal 2021 in aanmerking komen voor compensatie veldhuur en investeringskosten. Percentage (45%) zal gelijk zijn aan die van het 4e kwartaal 2020.

Tot ziens secretaris, welkom EreLid Betsy Westdijk

Tijdens de ledenvergadering van vrijdag 16 juli heeft Betsy Westdijk na ruim  18 jaar haar functie als Secretaris van de AVF neergelegd. Het is mooi geweest zei ze, tijd voor de jeugd om het over te nemen. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk te zijn. Er heeft zich nog geen kandidaat gemeld die het aandurft haar op te volgen. Voorlopig wordt de functie van Secretaris dan ook waargenomen door bestuurslid algemene zaken (de bijna 60 jarige) Ed van de Laar. Tijdens de ledenvergadering is Betsy, op voordracht van MASV, voor alles wat zij voor de federatie betekend heeft benoemd tot Erelid.

 

Betsy, nogmaals bedankt en gefeliciteerd met je Erelidmaatschap. Geniet van je (extra) vrije tijd en tot ergens langs de (Arnhemse voetbal)lijn.

Pas op voor boetes van het ANP wegens onrechtmatig gebruik van fotomateriaal

We kennen het allemaal wel. Hebben we een leuk artikel voor de website geschreven en gepubliceerd, zoeken we er ter verfraaiing en versterking van het bericht nog snel even een treffende foto bij. Maar pas op. Ondanks dat veel foto’s via internet te vinden en zelfs te downloaden zijn, ligt er vaak auteursrecht op. Voor bijna elke foto moeten licentie-afspraken worden gemaakt voordat je er gebruik van mag maken. Zo ook voor de foto's van het ANP. Geen licentie en wel een foto geplaatst: een boete in de vorm van een schikkingsvoorstel kan zo maar op je verenigingsdeurmat vallen. En denk je soms: hoe groot kan die kans nu zijn dat ze bij ons op de website kijken en hun foto herkennen. Het ANP heeft daarvoor Permission Machinein de arm genomen. Dat is een Belgische organisatie, die met speciale software online foto’s met elkaar vergelijkt en zo onrechtmatig gebruik kan constateren. Het bedrijf neemt naast de opsporing ook de juridische afhandeling voor zijn rekening. U bent c.q. we zijn gewaarschuwd

16 juli 2021 Algemene Ledenvergadering

 

We hebben er lang op moeten wachten, maar gelukkig mag het weer. Vrijdag 16 juli gaat de dag van de wegens Covid-19 uitgestelde Algemene Ledenvergadering worden. Meer nieuw hierover bij het tabblad (Jaar)vergaderingen.

Berekening compensatiebedrag huur veld(en) 1e kwartaal 2021

 

Van de De Financieel Controller van het Sportbedrijf hebben we de berekening van het compensatiebedrag huur velden 1e kwartaal 2021  toegestuurd gekregen. Deze wijkt op 1 punt (positief) af van de berekening van het 4e kwartaal 2020. Het percentage is verhoogd van 45% naar 75%. De berekening is dus nu: 75%*(Huurbedrag 2021-Q1 -/- Compensatie exploitatie)De compensatie op de investeringen hebben de clubs die er recht op hadden volledig behouden. 

5 juni gaan we het meemaken. Weten we nog hoe het moet?

 

We hebben er lang op moeten wachten, maar zaterdag 5 juni is het dan eindelijk zo ver. Kantines en kleedruimtes mogen weer (gecontroleerd) open. De KNVB start een competitie (Regiocup) voor de jeugd en de senioren mogen weer onderling wedstrijden spelen. Een overzicht van alle wijzigingen kunt u weer vinden op de website van de Rijksoverheid. Al met al een beetje terug naar normaal. Je zou je bijna afvragen: weten we nog wel hoe het moet??  Wij denken, nee weten zeker van wel. Sommige dingen verleer je immers nooit. Laten we er met zijn allen weer van gaan genieten.

Per 19 mei meer mogelijk voor de buitensport (inclusief buitenterrassen)

 

Met ingang van woensdag 19 mei worden er een aantal coronamaatregelen versoepeld. Volwassenen boven de 27 jaar en jongvolwassenen (18 t/m 26 jaar) mogen buiten weer in groepsverband sporten en de buitenterrassen bij sportverenigingen mogen weer open . Er gelden nog wel voorwaarden. Welke precies, u kunt ze terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

   

  Berekening compensatiebedrag huur veld(en) 4e kwartaal 2020

   

  Van de De Financieel Controller van het Sportbedrijf hebben we de berekening van het compensatiebedrag huur velden 4e kwartaal 2021, die de voetbalverenigingen onlangs (zonder specificatie) hebben ontvangen, toegestuurd gekregen: 45%*(Huurbedrag 2020-Q4 -/- Compensatie exploitatie)De compensatie op de investeringen hebben de clubs die er recht op hadden volledig behouden. 

  Sportbedrijf gaat nieuwe brief over tegemoedkoming betaalde huur                        4e kwartaal 2020 sturen

   

  Als het goed is hebben alle voetbalverenigingen eind april een brief van het Sportbedrijf ontvagen waarin aangegeven wordt dat er een credit nota over de betaalde veldhuur 4e kwartaal 2020 aan staat te komen. Dat is uiteraard harstikke positief, maar de brief zelf kan de nodige vragen oproepen.Navraag leert dat er per abuis 2 regelingen (eentje voor de binnensport en eentje voor de buitensport) door elkaar zijn gehaald waardoor er nu dingen gesteld worden die voor de buitensport totaal onbekend maar dus ook niet van toepassing zijn. Er is ons toegezegd dat er z.s.m. een correcte versie van de brief naar de verenigingen gestuurd zal worden. We zijn nu nog bezig te bewerksteligen dat er niet alleen een inhoudelijk juiste brief maar ook een specifiecatie hoe de credit nota is opgesteld bij de verenigingen terecht zal komen. Nu staat er op de credit nota alleen een bedrag met een verwijzing naar de regeling (TVS) vermeld en valt niet te controleren of de opbouw c.q. hoogte van het compensatiebedrag wel juist is.

  Buitenterrassen voetbalverenigingen open of dicht?

   

  Vanaf woensdag 28 april mogen de buitenterrassen van eet- en drinkgelegenheden weer open. Klinkt leuk, is leuk, alleen (nog) niet voor sportverenigingen,  De buitenterrassen van sportkantines blijven voorlopig nog gesloten. Lees meer daarover op de website met de aangekondigde COVI-19 maatregelen van de rijksoverheid.

  Nieuwsbrief 2021-1

   

  Arnhem, 19 april 2021

  Het lijkt al een eeuwigheid geleden. Even lekker een potje voetballen, douchen en na afloop even gezellig met elkaar de kantine in. En helaas lijkt het erop dat dit droombeeld van hoe leuk het in het verre verleden wel niet was nog wel even op zich zal laten wachten. COVID-19 bepaalt nog even het wedstrijdverloop. Zelfs het moment waarop we onze jaarlijkse ledenvergadering kunnen houden is nog ongewis. Daarom maar weer een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van waar we ons de afgelopen maanden mee bezig gehouden hebben.

   

  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

  In onze vorige nieuwsbrief hebben we er reeds uitgebreid aandacht aan besteed: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoord financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten (tegenstrijdige belangen) verenigingen en stichtingen .................. klik hier om verder te lezen

  Model statuten KNVB versus Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen

   

  Veel voetbalverenigingen maken gebruik van de modelstatuten van de KNVB. Deze statuten kunnen door verenigingen gebruikt worden als zij een nieuwe vereniging willen oprichten, of hun (verouderde) statuten willen wijzigen. De KNVB heeft op haar website een nieuwe versie van de modelstatuten (versie september 2020) gepubliceerd en heeft daarbij aangegeven dat zij daarin reeds rekening hebben gehouden met de uit de WBTR voortkomende op te nemen bepaling over wat er moet gebeuren in geval van ontstentenis of belet van bestuurders. Volgens ons schiet de opgenomen bepaling (artikel 10 lid 2) echter tekort als het gaat  van ontstentenis of belet van alle bestuursleden. Wij hebben dat uiteraard bij de KNVB aangegeven en zij hebben toegezegd onze constatering c.q. bevinding terug te koppelen naar de notaris die zich met de statutenaanpassing heeft beziggehouden. Tot op heden hebben wij daarover nog geen verdere reactie mogen ontvangen. Ons advies: mocht je als voetbalvereniging in het kader van de WBTR je statuten willen gaan aanpassen, ga dan terughoudend om met de nieuwe modelstatuten van de KNVB en laat je goed voorlichten.

  Art. 44 vragen rapport Arnhemse Voetbal Federatie 

   

  Op 19 februari heeft de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over ons (vervolg)rapport over de zorgwekkende financiële problemen bij veel verenigingen als gevolg van de coronacrisis: Arnhems voetbal tegen covid-19: de 2e helft en weer wind tegen. De beantwoording van het college op de gestelde vragen biedt hoop op een spoedige 1e gedeeltelijke compensatie (4e kwartaal 2020) van de betaalde veldhuur. Mocht dat inderdaad gebeuren dan is dat een goed begin, maar zeker niet meer dan dat. Het 1e kwartaal 2021 kent dezelfde problematiek en het is maar afwachten tot hoever deze ellende in het 2e kwartaal gaat doorlopen. Kortom, zoals zo vaak bij de gemeente: wordt vervolgd.

  Onbegrijpelijke keuzes OZB-heffing

   

  De AVF heeft op 15 maart een brief gestuurd naar alle fracties uit de Arnhemse gemeenteraad over de politieke keuzes die er zijn  gemaakt over de hoogte van de OZB-heffing voor sportverenigingen. Sinds 2019 mogen gemeentes zelf bepalen tegen welk tarief  verenigingen belast worden en de gemeente Arnhem kiest er "steenvast" voor om dat tegen het zwaarst denkbare tarief te doen. Wat ons betreft een hele aparte manier om te tonen hoe belangrijk de gemeente Arnhem de sport blijkbaar vindt. Natuurlijk kan het zo zijn dat niet iedereen even goed van de huidige regelgeving op de hoogte is. Daarom hebben we linken naar zowel het desbetreffende beleidsstuk van de Tweede Kamer als de gewijzigde Gemeente Wet meegestuurd.

  Tevens vragen we in de brief aandacht voor het feit dat goed gedrag weer eens op een heel aparte manier door dezelfde gemeente beloond wordt. Verenigingen met eigen opstallen die netjes voldoen aan de door de gemeente opgelegde verplichting om het eigendomsrecht (recht van opstal) formeel notarieel vast te leggen krijgen van de gemeente als beloning direct een dubbele aanslag (gebruiker niet woning en eigenaar niet woning) gepresenteerd, terwijl verenigingen die geen haast met de verplichte registratie maken met een enkelvoudige aanslag (gebruiker niet woning) wegkomen. Reeds eind 2018 hebben wij bij de gemeente gepleit voor het instellen van een gezamenlijk omslagpunt zodat alle verenigingen met eigen (al dan niet formeel geregistreerde) opstallen over 1 kam geschoren worden. Ons boodschap toen heeft duidelijk niet geholpen, hopelijk hebben we deze keer via de politiek meer succes.

   

  Nieuwsbrief 2020-5

  Arnhem, 11 december 2020

   

  Nog even en COVID-19 heeft ons een jaar van ons verenigingsleven gekost. Maar gelukkig gloort er hoop aan de horizon. COVID-19-VACCINATIE kan zomaar het (tover)woord van 2021 worden. Met een beetje geluk gaan we ergens in het voorjaar weer een beetje terug naar het oude verenigingsnormaal. Voor nu echter weer een nieuwsbrief om u bij te praten over waar we ons de afgelopen maanden mee bezig gehouden hebben of ons de komende tijd denken bezig mee te gaan houden.


  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
  Vanaf alle kanten komt informatie over de WBTR op u af. Om niet achter te blijven doen wij ook maar eens een duit in het zakje. Onze conclusie tot nu toe: informatie genoeg, maar niet altijd eensluidend. Het wachten .................  klik hier om verder te lezen

  Nieuwsbrief 2020-4

  Arnhem, oktober 2020

   

  COVID 19 legt ons allemaal momenteel veel beperkingen op. Op het geschreven woord en de e-mail krijgt het virus gelukkig in zijn geheel geen vat. Daarom geen najaarsvergadering maar een AVF Nieuwsbrief. Een stuk minder gezellig, maar u blijft in ieder geval wel op de hoogte van waar we als Arnhemse Voetbal Federatie mee bezig zijn of ons de afgelopen tijd beziggehouden hebben.

  Denktank COVID-19

  Op 29 juli hebben we samen met Wilco Huisman (Projectleider Aanpak Voetbal Arnhem) en Matthijs Westerbeek (Consulent Sportontwikkeling Verenigingsondersteuning Sportbedrijf Arnhem) een bijeenkomst in de vorm van een denktank georganiseerd waarin we ons gebogen hebben over het thema: Hoe krijgen en houden we het Arnhemse amateurvoetbal coronaproef ............... klik hier om verder te lezen